Uniswap V3

Request:

expand.network Field NameAs per Uniswap V3

path

path

amountIn

amountIn

poolFees

fee

amountOutMin

amountOutMin

to

to

tickLower

tickLower

tickUpper

tickUpper

tokenId

tokenId

deadline

deadline

tokenA

tokenA

tokenB

tokenB

amountADesired

amountADesired

amountBDesired

amountBDesired

amountAMin

amountAMin

amountBMin

amountBMin

amountAMax

amount0Requested

amountBMax

amount1Requested

recipient

recipient

Response:

expand.network Field NameAs per Uniswap V3

path

path

amountsOut

amountOut

to

to

Last updated